Стаття: ХНТУ
ХНТУ Освітні заклади 2016-10-31
0
349
Херсонський національний технічний університет – сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.
З 1997 року університет очолює ректор ХНТУ Бардачов Юрій Миколайович –                 д.ф-м.н., професор. Адміністративна команда віддано працює на благо університету, якісно виконуючи свої повноваження. Кожне рішення приймається зважено, тому на сьогоднішній день в рамках достатньої конкуренції серед вищих навчальних закладів, ХНТУ займає достатньо високу позицію. За роки свого існування, починаючи з 1959 р. було створено навчально-консультаційний пункт Київського технологічного інституту легкої промисловості, навчальний заклад зміг достойно конкурувати із іншими навчальними закладами України, де впродовж тривалого періоду впроваджував нові спеціальності, які були затребувані на ринку праці. Наразі це великий потужний навчальний заклад – Херсонський національний технічний університет.

 

На сьогоднішній день більша частина абітурієнтів вважає престижним закінчувати передові європейські вузи, не враховуючи, що навчання за кордоном пристосоване до певної держави зі своєю економікою, політикою та менталітетом.

Отримуючи гідну освіту за кордоном, не завжди можливо реалізувати ці знання в нашій державі, тому що рівень розвитку країн різний. Ми всі шукаємо хорошого життя і гідної зарплати, тому що хочемо створити для себе прекрасне майбутнє, але для нашої країни теж важливі фахівці, які віддано працюватимуть і підніматимуть країну. Завжди потрібно починати з себе. Незалежно від закладу, який Ви закінчуєте, важливо насамперед запитати себе: для чого Ви хочете отримати освіту і які зусилля Ви для цього докладаєте. Обираючи державні вузи України, Ви робите гідний вибір свого майбутнього і майбутнього нашої держави.

Херсонський національний технічний університет може похвалитися висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який може донести будь-які знання, необхідні в подальшому для роботи по тій чи іншій спеціальності. В ХНТУ існує 6 факультетів: машинобудування, кібернетика та системна інженерія, інтегровані технології і товарознавство, економіки, міжнародні економічні відносини, управління і бізнес. Один з факультетів, який гідно представляє ХНТУ, є факультет економіки.

 


 
Економіка - кінь, політика - віз. 
Вони повинні займати відповідні місця - економіка повинна йти попереду політики, а не навпаки.

 

 

Економічна наука є однією з найдавніших: її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у IV – III ст. до нашої ери. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства - виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічних потреб, інтересів й цілей людини, а також законів, які керують цими процесами й втілюються в раціональній економічній політиці держави.

Термін «економіка» походить від грецького «oiconomia» (oicos - дім, господарство і nomos - вчення, закон). Тобто економіка у первісному значенні цього слова є наукою про управління домашнім господарством. Запропонував цей термін Ксенофонт (приблизно 430-355 рр. до н.е.) на позначення науки про господарство, управління господарством і майном. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) науку про багатство поділив на економіку (виробництво благ для задоволення потреб людей) і хремастику (грец. Chrema - майно, володіння: мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення багатства). Термін «економіка» він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника.

Економіка - це наука, вивчення якої ми починаємо ще в середній школі. Економіка вивчає господарство, способи ведення його людьми, відносини між людьми в процесі виробництва товарів і послуг та закономірності протікання господарських процесів.

Всі ми є споживачами, оскільки купуємо товари і послуги. Більшість людей є і виробниками, бо створюють товари або працюють у сфері послуг.

Економіка - це господарство, сукупність усіх процесів, що використовуються людиною для забезпечення життя та задоволення своїх потреб. Людина створює необхідні собі блага, умови та засоби до існування застосовуючи власну працю.

Чи є сьогодні потреба в спеціалістах в галузі економіки? Питання не є суперечливим, тому що більшість людей, що здобувають економічну освіту, потрібні державі та пропонують свої послуги в комерційному та бізнесовому колах. Факультет економіки пропонує отримати освіту із вагомими знаннями, які в подальшому майбутні фахівці будуть пропонувати суспільству. Так хто ж такі спеціалісти за економічним профілем? Це економісти, бухгалтера, фінансисти, оподатківці, митники, страховики та спеціалісти в галузі економічної кібернетики, що вдало використовують знання з економіки та програмного забезпечення.

 

 

Ніяка економічна ситуація не може бути настільки безнадійною, 
щоб рішуча воля і чесна праця всього народу
не могли впоратися з нею.
Людвіг Ерхард

 

Економісти здійснюють економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляють заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності роботи, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконують розрахунки з матеріальних, трудових, фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок в освоєнні нової техніки і технології, отже економісти - це фахівці зі збору, обробки і впорядкування інформації про економічні явища й процеси, аналізу ходу й результатів економічної діяльності, оцінки її успішності й можливостей її вдосконалення, прогнозування, перспективного й поточного планування.

 


 
Життя - найкращий бухгалтер. 
Ви ніколи не заплатите їй менше, ніж отримали від неї. 

 

 

Професія бухгалтера є однією з найдавніших. Вона досить престижна в Україні та в інших державах світу. Слово «бухгалтер» походить з німецької мови і поєднує два слова: das Buch (книга) і halten (тримати). Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з планування, контролю, аналізу, готує інформацію, яка використовується менеджерами для прийняття управлінських рішень.

На сьогоднішній день «бухгалтер» - одна із найпоширеніших професій. 

Усім відомо, що головний бухгалтер на підприємстві - це друга людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він на ряду з директором ставить свій підпис майже на усіх документах, а це не тільки відповідальність, а і авторитет.

Найбільш завзяті представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес - аудиторську чи консалтингову фірму. Вимоги до професії бухгалтера на сьогодні зросли. Бухгалтер має забезпечувати достовірне ведення бухгалтерського обліку, приносити користь підприємству шляхом пропозицій з вибору кращих альтернативних управлінських рішень. Бухгалтер повинен боротися з шахрайством. Це професія здібних і чесних людей.

 


 
Вся перевага мати гроші полягає 
в можливості ними користуватися. 
Бенджамін Франклін

 
Податки - це ціна цивілізованості суспільства
Напис на фасаді Міністерства внутрішніх доходів США

 

Минуло багато часу, коли у людини з’явилась потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої

грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах, тобто в грошових коштах.

На сьогоднішній день Херсонський національний технічний університет готує спеціалістів в області фінансів за наступними профілями: фінанси підприємств, банківська справа, страхова справа, державні фінанси та митна справа.

Отже специфіка діяльності фінансиста визначається умовами робочого місця, але основні професійні напрями і цілі такі: фінансово-кредитна сфера, податково-бюджетна, інвестиційна, страхова, зовнішньоекономічна.

 

 

Обчислювальна машина цінна рівно настільки,
наскільки цінно використовує її людина.
Але вона зобов'язана мати ідеї.
Норберт Вінер

 

 

Сучасні умови конкуренції в економічних відносинах ініціюють появу економістів нової формації, здатних самостійно вирішувати економічні проблеми, володіють інструментами підвищення ефективності управління підприємствами і установами. Разом із знанням економіки такі економісти володіють математичними методами моделювання, методами прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику і, зрозуміло, прогресивними комп'ютерними технологіями.

Отже фахівець з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та інше. Він володіє сучасними методами збору інформації; формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

 

 

Ми познайомилися з тими спеціальностями, які пропонує Вам сьогодні Херсонський національний технічний університет для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, які можна здобути навчаючись на факультеті економіки. Вибір завжди залишається за Вами, але ми будемо вдячні кожній родині та кожному майбутньому абітурієнту, які оберуть наш навчальний заклад.
Шановні майбутні абітурієнти! Ви входите в доросле життя, з правилами якого знайомі не багато хто з вас - ні в якому разі не втрачайте віру в себе. Перед Вами стоїть великий вибір! Вибір Вашого майбутнього! І яким воно буде, залежить тільки від Вас. 

 

 

Ми чекаємо Вас за адресою

м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Херсонський національний технічний університет,

Факультет економіки.

Факультет знаходиться у першому корпусі університету, аудиторія 319а та 329

Телефон для довідок: 8-(0552)-32-69-72, 8-(0552)-32-69-25

Сторінка в інтернеті на головному сайті Херсонського національного технічного університету: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Fakul-teti/Ekonomiki

 

 

З повагою до кожного з Вас

В.о. декана факультету економіки

Волкова Олена Володимирівна

 

 

Коментарі

ТРИМАЙ СВОЮ КРАЇНУ В ЧИСТОТІ!

ЕКО-сторінка

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МАРКУВАННЯ ПЛАСТИКУ

ВРЯТУЙ ДЕРЕВО!

ЦВЕТНЫЕ ВЕДРА!

В Запорожье набирает популярности проект, обучающий сортировать мусор. Пойдем - посмотрим! Может, и нам такой проект срочно надо?